สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
 
Online:  2
Visits:  227,065
Today:  109
PageView/Month:  5,128
Last Update:  20/10/2564

 
 
    Bill Payment กรุงไทย (สำหรับศูนย์ประสาน)

 คูนย์ประสางานสามัญ

(ราชการ)

040083 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

040103 - กรมที่ดิน
040124 - ชลประทานแม่กลอง
040125 - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม     แห่งชาติ
040136 - ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
040138 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
040142 - กรมวิชาการเกษตร
040210 - กทม.
040218 - ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา
040219 - กรมทรัพยากรธรณี
040240 - กรมธนารักษ์
040254 - กรมปศุสัตว์
040261 - รพช.นครพนม
040262 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
040263 - สภาวิจัยแห่งชาติ
040269 - กรมประมง
040279 - ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต
040323 - กระทรวงพาณิชย์
040384 - กระทรวงอุตสาหกรรม

040386 - ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์

040446 - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

040469 - ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร

040490 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

040553 - รพช.ร้อยเอ็ด

040596 - กรมวิทยาศาสตร์บริการ

040608 - สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

040618 - สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

040708 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

040770 - ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี

040817 - พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

040859 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

040862 - สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

040915 - ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

040918 - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

040931 - กระทรวงคมนาคม

040947 - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

040960 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

040863 - ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

041015 - กรมการค้าภายใน

040547 - กรมการพัฒนาชุมชน

040863 - พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี

048400 - กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

040061 - กรมการปกครอง

ศูนย์สมทบ (วิชาชีพตำรวจ)

040229 - ตำรวจสตูล

040118 - ตชด.24
040291 - ตชด.ภาค2
040134 - ตำรวจกระบี่
040171 - ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
040732 - ตำรวจพังงา
040085 - ตำรวจตระเวนชายแดน
040746 - หนึ่งเจ็ดตำรวจตระเวนชายแดน
040156 - ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
040945 - ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
040554 - ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
048898 - ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
040163 - ตำรวจภูธรภาค 4
040430 - ตชด.32
041154 - ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
040246 - ตำรวจภูธรจังหวัดเลย
040069 - ตำรวจสุรินทร์
040440 - ตชด.44

040100 - ตชด.34

ศูนย์สมทบ (วิชาชีพครูไทย)
040012 - ครูชัยภูมิ

040505 - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
040031 - ครูชัยนาท
040009 - ครูกาฬสินธุ์
040093 - ครูบึงกาฬ
040255 - เสมาธรรมจักรอุดรธานี
040571 - สามัญศึกษาเพชรบูรณ์
040776 - ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
040064 - ครูกระบี่
040077 - ครูสมุทรปราการ
040943 - เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่
040007 - ครูสุรินทร์
040096 - ครูนครนายก
040036 - ครูแพร่
040694 - ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง
040067 - ครูอุทัยธานี
040201 - ครูพะเยา
040644 - เสมาหนองคาย

040603 - สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์สมทบ

(วิชาชีพสาธารณสุข)

040133 - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
040372 - สาธารณสุขสกลนคร
040403 - สาธารณสุขเพชรบุรี
   นายกฯสมาคม
นางสุมาลี  ยุกตานนท์
นายกสมาคมฯ สสอ.รท.
 

    ตรวจสอบข้อมูล
 
Online:  2
Visits:  227,065
Today:  109
PageView/Month:  5,128