สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   ระเบียบ ข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สื่อสังคมออนไลน์

    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  333,571
Today:  359
PageView/Month:  3,768
Last Update:  21/9/2566

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

   ตราสมาคม

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 

สสอ.รท : สวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัว 

   เกี่ยวกับสมาคม
ประวัติของสมาคมฯ

 

                สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ (สสอ.รรท.)      และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต่อนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  โดยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  129  ตอนที่  19  ง   หน้า  176   เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555  และในช่วงปี 2554 – 2555  ทั้ง 2 สมาคม ได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

                ต่อมาที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติให้ สมาคม สสอ.รท. และ สสอร.  ได้รวมเป็นสมาคมเดียวกัน ภายใต้ชื่อใหม่ว่า  “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย” (สสอ.รรท.)  โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสมาคม ต่อนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2555 และได้แยกตัวออกจากสมาคม สสอค. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

ทะเบียนเลขที่            นบ  73801/006

วันรับจดทะเบียน        14  กุมภาพันธ์  2554

วัตถุประสงค์             เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ

เพื่อการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปัน ซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล

สำนักงานของสมาคม  ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่ 2 อาคารสำนักงานสวัสดิการณาปนกิจสงเคราะห์สนกรร์ออมทรัพย์ไทย ชั้น2 199/8 ถนน นครอินทร์ ตำบล บางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

ผู้เริ่มก่อการ (ราชการ)

1. นางสาวนิตยา  ผิวเหลือง

2. นางสุมาลี  ยุกตานนท์

3. นายเดชา  จิตรเลขา

4. นางเครือมาศ  บุนนาค

5. นายเสน่ห์  กลิ่นเกสร

6. นายประสงค์  กระแสร์พันธุ์

7. นายสมชาย  อุดมพิทักษ์

 

ผู้เริ่มก่อการ (รัฐวิสาหกิจ)

1. นายสมเกียรติ  อมตะธงไชย

2. นายอังกูร  ล้วนประพันธ์

3. นายวันชัย  ปถมพานิชย์

4. นายมนตรี  สังวราภรณ์

5. นายเสน่ห์  ตันติเสนาะ

6. นายธานี  เจียมพานทอง

7. นายสิทธิพร  มีเสถียร

8. นายสง่า  ทองทิพย์

9. นายวินย์  มั่นคง

10. นางสาวสิริวรรณ  รัตนานุบาล

11. นายชุมพล  วงษ์กัณหา

   นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
   
 
Online:  1
Visits:  333,571
Today:  359
PageView/Month:  3,768