สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   ระเบียบ ข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สื่อสังคมออนไลน์

    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  2
Visits:  240,962
Today:  62
PageView/Month:  6,845
Last Update:  7/1/2565

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

   ดาวโหลดแบบฟอร์ม
สำหรับสมัครสมาชิก 
1. ใบสมัคร สสอ.รท. (สามัญ) 
2. ใบสมัคร สสอ.รท. (สมทบ,คู่สมรส,บิดามารดา,เจ้าหน้าที่ของรัฐ)  
    2.1 ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ สสอต.)
    2.2 ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ สสอค.)
    2.3 ใบสมัคร สสอ.รท.(สมทบ สสธท.)
    2.4 ใบสมัคร สสอ.รท.(สบทบ สสอท.)
    2.5 ใบสมัครสมาชิก สามัญ/สมทบ (กรณีกู้เงินสามัญสหกรณ์อายุ 56 - 60 ปี) 
สำหรับแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
1. แบบขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่
2. แบบขอแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงิน
3. แบบขอแจ้งเปลี่ยนผู้จัดการศพ
4. หนังสือรับรองสุขภาพตนเอง
สำหรับแจ้งสมาชิกเสียชีวิต
1. แบบแจ้งเสียชีวิตเบื้องต้น
2. แบบคำขอรับเงินค่าจัดการศพ
3. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
4. แบบคำขอรับคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ
5. แบบแสดงความจำนงบริจาค
6. บัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์
สำหรับศูนย์ประสานงาน
1. แบบขอรับบัตรสมาชิก
2. แบบฟอร์มนำส่งทะเบียน
3. แบบฟอร์มนำส่งเงิน (กรณีสมัครใหม่)
4. แบบฟอร์มแจ้งขอลาออก
5. แบบขอรับเงินคืน (กรณีลาออก)
6. ตัวอย่างหนังสือรายงานการเสียชีวิต
7. ใบสำคัญการจ่ายเงินค่าจัดการศพ
8. ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว
9. ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน
10. ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน (สมทบ)
11. แบบฟอร์มโอนย้าย สมาชิกขอโอนย้ายสังกัดศูนย์ประสานงาน
สำหรับการอุทธรณ์
1. แบบฟอร์มขออุทธรณ์
Bill Payment (แบบฟอร์มสำหรับโอนเงิน)
1. Bill Payment Counter Service (สำหรับศูนย์ประสานงาน) ชำระไม่เกินครั้งละ 49,000 บาท/ครั้ง ค่าธรรมเนียบ 10 บาท/ครั้ง
   นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
 
Online:  2
Visits:  240,962
Today:  62
PageView/Month:  6,845