สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
 
Online:  2
Visits:  222,286
Today:  38
PageView/Month:  4,607
Last Update:  10/9/2564

 
 
    รายชื่อสมาชิกชำระเงินต่ออายุประจำปี 2564 (สมัครตรง)
 เดือนมกราคม 2564

040205 - ศาลยุติธรรม  

040234 - การตรวจเงินแผ่นดิน
040238 - ข้าราชการสรรพากร
040274 - สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
040281 - กรมชลประทาน
040324 - ข้าราชการกรมสรรพสามิต
040472 - กรมราชทัณฑ์
040484 - กรมประชาสัมพันธ์
040591 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
040748 - กรมโยธาธิการ 2529
040886 - กระทรวงยุติธรรม
041012 - สำนักงานเศรฐกิจการคลัง
048002 - สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สมัครที่ สมาคมฯ)
048009 - ศูนย์ระดับจังหวัด
048100 - กลุ่มรับตรงฯ (ตำรวจ)
048200 - กลุ่มรับตรงฯ (ครูไทย)
048300 - กลุ่มรับตรงฯ (ทหาร)
048500 - กลุ่มรับตรงฯ (สาธารณสุข)

เดือนธันวาคม 

2563

040205 - ศาลยุติธรรม  

040234 - การตรวจเงินแผ่นดิน
040238 - ข้าราชการสรรพากร
040274 - สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
040281 - กรมชลประทาน
040324 - ข้าราชการกรมสรรพสามิต
040472 - กรมราชทัณฑ์
040484 - กรมประชาสัมพันธ์
040591 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
040748 - กรมโยธาธิการ 2529
040886 - กระทรวงยุติธรรม
041012 - สำนักงานเศรฐกิจการคลัง
048002 - สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สมัครที่ สมาคมฯ)
048009 - ศูนย์ระดับจังหวัด
048100 - กลุ่มรับตรงฯ (ตำรวจ)
048200 - กลุ่มรับตรงฯ (ครูไทย)
048300 - กลุ่มรับตรงฯ (ทหาร)
048500 - กลุ่มรับตรงฯ (สาธารณสุข)

เดือนพฤศจิกายน 2563 040234 - การตรวจเงินแผ่นดิน
040238 - ข้าราชการสรรพากร
040274 - สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
040281 - กรมชลประทาน
040324 - ข้าราชการกรมสรรพสามิต
040472 - กรมราชทัณฑ์
040484 - กรมประชาสัมพันธ์
040591 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
040748 - กรมโยธาธิการ 2529
040886 - กระทรวงยุติธรรม
041012 - สำนักงานเศรฐกิจการคลัง
048002 - สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สมัครที่ สมาคมฯ)
048009 - ศูนย์ระดับจังหวัด
048100 - กลุ่มรับตรงฯ (ตำรวจ)
048200 - กลุ่มรับตรงฯ (ครูไทย)
048300 - กลุ่มรับตรงฯ (ทหาร)
048500 - กลุ่มรับตรงฯ (สาธารณสุข)
เดือนตุลาคม 2563
040205 - ศาลยุติธรรม
040234 - การตรวจเงินแผ่นดิน
040238 - ข้าราชการสรรพากร
040274 - สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
040281 - กรมชลประทาน
040324 - ข้าราชการกรมสรรพสามิต
040472 - กรมราชทัณฑ์
040484 - กรมประชาสัมพันธ์
040591 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
040748 - กรมโยธาธิการ 2529
040886 - กระทรวงยุติธรรม
041012 - สำนักงานเศรฐกิจการคลัง
048002 - สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สมัครที่ สมาคมฯ)
048009 - ศูนย์ระดับจังหวัด
048100 - กลุ่มรับตรงฯ (ตำรวจ)
048200 - กลุ่มรับตรงฯ (ครูไทย)
048300 - กลุ่มรับตรงฯ (ทหาร)
048500 - กลุ่มรับตรงฯ (สาธารณสุข)
 
 ขณะนี้สมาคมดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินถึงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563
ให้สมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2564
 
 **update รายชื่อทุกวันจันทร์**
   นายกฯสมาคม
นางสุมาลี  ยุกตานนท์
นายกสมาคมฯ สสอ.รท.
 

    ตรวจสอบข้อมูล
 
Online:  2
Visits:  222,286
Today:  38
PageView/Month:  4,607