สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
  การพ้นจากการเป็นสมาชิก
 
Online:  1
Visits:  333,578
Today:  366
PageView/Month:  3,775
Last Update:  21/9/2566

 
 
    งบ สสอ.รท.
งบดุล
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
หมายเหตุประกอยงบการเงิน

งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ปี 2562

รายงายของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ปี 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ปี 2564

   นายกฯสมาคม
นางสุมาลี  ยุกตานนท์
นายกสมาคมฯ สสอ.รท.
 

 
Online:  1
Visits:  333,578
Today:  366
PageView/Month:  3,775