สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
  การพ้นจากการเป็นสมาชิก
 
Online:  3
Visits:  240,985
Today:  85
PageView/Month:  6,876
Last Update:  7/1/2565

 
 
    งบ สสอ.รท.
งบดุล
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
หมายเหตุประกอยงบการเงิน

งบการเงินสาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินสาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ปี 2562

รายงายของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ปี 2563

   นายกฯสมาคม
นางสุมาลี  ยุกตานนท์
นายกสมาคมฯ สสอ.รท.
 

    ตรวจสอบข้อมูล
 
Online:  3
Visits:  240,985
Today:  85
PageView/Month:  6,876