สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      
    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก

 

 
Online:  1
Visits:  318,355
Today:  9
PageView/Month:  752
Last Update:  31/5/2566

 
 
    กฎหมายข้อบังคับ
  - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
  - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท.
  - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบ

- คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
  - ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม new
  - ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  - ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
  - ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 new
  - ราชกิจจานุเบกษา(ราชการ)
  - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ
  - กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์   พ.ศ.2547
  - กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.2547
  - กฎกระทรวงกำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547
   
   นายกฯสมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

 
 
Online:  1
Visits:  318,355
Today:  9
PageView/Month:  752