สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอารียา ชั้น5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท วันที่ 13 มีนาคม 2564

16 มีนาคม 2564

เริ่มโดย Sumalee Yuktanonda ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ แก้ไขล่าสุด 16 มีนาคม 2564

เข้าชม 834

                  ในนามของคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ศูนย์ประสานงานทุกแห่ง ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ มาด้วยดีโดยตลอด ทำให้สมาคมฯ มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ สมาชิกมีความมั่นใจ และได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งตามข้อมูลในระบบของสมาคมฯ นั้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สสอ.รท. มีสมาชิก 30,442 ราย ถือเป็นความสำเร็จในเบื้องต้นของสมาคมฯ และของศูนย์ประสานงานทุกแห่งที่ได้ร่วมมือกันมาโดยตลอด ดังนั้น ภารกิจต่อไปของพวกเราคือการเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร และเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความมั่นใจว่า สมาคมฯ คือที่พึ่งในวาระสุดท้ายของชีวิตเขาหล่านั้น

                   ในการบริหารงานของสมาคมฯ นั้น ทุกท่านคงได้ประจักษ์แล้วว่า ถึงแม้ สสอ.รท. จะมีสมาชิกประมาณ 30,000 ราย แต่ก็สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้สมาชิกที่เสียชีวิตได้ไม่น้อยกว่าสมาคมอื่นที่มีสมาชิกมากกว่า ในปี 2562 สสอ.รท. ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้สมาชิกที่เสียชีวิตรายละประมาณ 600,564.56 บาท เรามั่นใจว่าเงินจำนวนนี้ได้มีส่วนช่วยสร้างอนาคต สร้างความมั่นคง และสร้างอาชีพให้แก่ทายาทหลาย ๆ คน จึงถือได้ว่าสมาชิกทุกท่านได้มีส่วนร่วมทำบุญให้สมาชิกที่เสียชีวิตและได้มีโอกาสช่วยเหลือทายาทของเพื่อนสมาชิกอีกทางหนึ่ง

                   ปัจจุบันสมาคมฯ ได้พัฒนาโปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์ ด้านทะเบียนสมาชิก ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ให้เชื่อมโยงกัน โดยมีระบบเชื่อมโยงไปยังศูนย์ประสานงานด้วย ทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น รวดเร็วขึ้น และการตรวจสอบทำได้ง่ายขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อยลง ทำให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นมากขึ้น รวมทั้งได้จัดทำระบบ Application เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว

                   สมาคมฯ เชื่อมั่นว่าการจัดสวัสดิการให้สมาชิกของสหกรณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุด เนื่องจากเป็นกิจการที่มิได้แสวงหาผลกำไรใด ๆ เป็นกิจการที่เรียกว่า “สมาชิกช่วยสมาชิก” โดยมีสมาคมเป็นแกนกลางในการดำเนินงาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์ประสานงานจะช่วยสมาคมฯ ด้วยการจัดให้ฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสวัสดิการในสหกรณ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ให้มากขึ้น แทนการใช้บริการด้านอื่น ซึ่งถึงแม้จะดูดีในเบื้องต้น แต่ในระยะยาวแล้วการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะให้สิ่งที่ดีกว่าแก่สมาชิก

                   คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ทุกคน ขอให้ความมั่นใจแก่ท่านสมาชิกทุกท่านว่า เราจะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อความเจริญและความมั่นคงของสมาคมฯ เราจะยึดมั่นในหลักการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ รวมทั้งจะบริหารงามตามหลักธรรมมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

Bookmark and Share
 
Online:  1
Visits:  333,574
Today:  362
PageView/Month:  3,771