สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

      

กำหนดการรับสมัครและอายุผู้สมัครสมาชิก

23 มิถุนายน 2563

เริ่มโดย Sumalee Yuktanonda ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ แก้ไขล่าสุด 26 มีนาคม 2564

เข้าชม 569

กำหนดการรับสมัครสมาชิกประจำปี 2564  ดังนี้

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต้องชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินคนละ 40 บาท และเมื่อสมาคมมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 17 แล้วจะต้องชำระเงินให้แก่สมาคมฯ ดังนี้

             (1)     เงินค่าบำรุงรายปีๆ ละ 40 บาท (สี่สิบบาทถ้วน)

             (2)     เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

ประเภทและคุณสมบัติของผู้สมัคร

สมาชิกสามัญ

            เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยราชการไทย

สมาชิกสมทบ

            เป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตร และบุตรบุญธรรม ของสมาชิกสมาคม สสอ.รท.

            เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการไทย

            เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)

            เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)

            เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วิชาชีพอื่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

             -          ต้องมีอายุตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนถึงอายุ 55 ปี (เกิดไม่เกินปี 2509)

             -          ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

             -          มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันสมัคร

หลักฐานการสมัคร

             -          ผู้สมัคร/ศูนย์ประสานงานต้องส่งใบรับรองแพทย์ฉบับจริงและแบบรายงานสุขภาพตนเองให้สมาคมฯ ก่อนวันพิจารณารับเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 วัน

Bookmark and Share
 
Online:  1
Visits:  240,982
Today:  82
PageView/Month:  6,873