สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
   ประกาศรายชื่อสมาชิกสมัครใหม่
   รายชื่อการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
   รายชื่อสมาชิกชำระเงินต่ออายุประจำปี 2564 (สมัครตรง)
   งบ สสอ.รท.
 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30น
    สื่อสังคมออนไลน์

 

LINE ID : tgc.ifsct

ดาวน์โหลด App สสอ.รท.

Android ApplicationApple Application

    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  192,831
Today:  59
PageView/Month:  1,991
Last Update:  5/3/2564

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

TeamViewer

Any Desk 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   ข่าวด่วน
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 new
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย ชุดที่ 3 ประจาปี 2564 – 2565 new
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจบัญชี ประจำปี 2564 new
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย ชุดที่ 3 ปีบัญชี2564-2565new
ประกาศสมาคม สสอ.รท. ที่ 004/64 เรื่องให้สมาชิกสมัครตรงพ้นสมาชิกภาพ new
หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก รอบ 3/2564 - 2/2565 new
เล่มรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 new
ประกาศ สสอ.รท. ประจำเดือนมกราคม 2564 (ชั่วคราว)new
  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ new
 หนังสือสดการจดทะเบียน new
 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท. new
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 19 ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 new
 งบ สสอ.รท. new
 QR. สมาชิกกลุ่ม new
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
ข้อมูลสมาชิก ณ 25 มกราคม 2564
 
เสียชีวิต
29 ราย
ลาออก
16 ราย
ให้ออก
- ราย
คืนสภาพ
1 ราย
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ (รอบ 2/2564) 
204 ราย
จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ณ 25 มกราคม 2564)
30,055 คน
เงินสงเคราห์
600,000.00 บาท


  

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
  • กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) นายกสุมาลี (สสอ.รท.) เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานจ.อุดรธานี และแนะนำศูนย์ประสานงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิก
  • กิจกรรมสัมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) นายกสุมาลี (สสอ.รท.) เข้าร่วมสัมมนาศูนย์ประสานงานจ.อุตรดิตถ์ และแนะนำศูนย์ประสานงานที่เข้าร่วมประชุมให้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมเพื่อรับสมัครสมาชิก
  • อัตราเงินสงเคราะห์  - โดยที่ในปี 2563 สมาคมกำหนดอายุผู้สมัครไว้ที่บรรลุนิติภาวะถึงสูงสุดไม่เกิน 55 ปี(เกิดในปี 2508) ซึ่งผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารวม 4,880.00 บาท แล้ว ดังนั้นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 56-60 ปีจะต้องชำระเงินสงเคราะห์เท่ากับสมาชิกที่สมัครตามรอบที่ได้ชำระแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนี้ การสมัคร   การตรวจคุณสมบัติ และการนำส่งเงินให้สมาคม ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ     เอกสารการสมัคร  ...
  • กำหนดการรับสมัครและอายุผู้สมัครสมาชิกสสอ.รท. ประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย(สสอ.รท.) ได้กำหนดการรับสมัครสมาชิกประจำปี 2563 ดังนี้ (1)    เงินค่าบำรุงรายปีๆ ละ 40 บาท (สี่สิบบาทถ้วน) (2)    เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)เพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต ประเภทและคุณสมบัติของผู้สมัคร สมาชิกสามัญ     เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทร ...
  • แบบฟอร์มใบสมัคร สสอ.รท. ใหม่ ทำการเพิ่มเติมเนื้อหาภายใน รบกวนศูนย์ประสานสามารถดาว์นโหลดได้จากหน้าเว็บไซต์สมาคม ในหน้า "ดาว์นโหลด"
  • ภาพการไปร่วมงานศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพ นายเดชา จิตรเลขา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก สสอ.รท. ปี 2563 (เนื่องจากปี 2564 สมาคมฯ อาจลดอายุผู้สมัครเหลือ 50 ปี) ผู้ที่เกิดในปี 2509-2513 ควรสมัครสมาชิกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ เท่านั้น
  • ตารางรายละเอียดการรับสมัคร ปี 2563 รับสมัครสมาชิกทุกเดือน อายุุไม่เกิน 55 ปี หรือไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2508 สนใจสมัครได้ที่        - สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัด           ที่เป็นศูนย์ประสานงาน       - สมาคม สสอ.รท.               ในปี 2564 สสอ.รท. อาจลดอายุผู้สมัครคงเหลือ 50 ปีผู้ที่เกิดปี 2509 - 2513 ควรสมัครภายใน วัน ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นายกฯ สมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

    ปฏิทินกิจกรรม
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
   ยอดสมาชิก สสอ.รท.

ปัจจุบัน

วันที่ 25 มกราคม 2564

58,222 ราย

    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  192,831
Today:  59
PageView/Month:  1,991