สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
 
Online:  1
Visits:  144,463
Today:  15
PageView/Month:  667
Last Update:  1/4/2563

 
 
 
  ประกาศสมาคมฯ เรื่องให้สมาชิกพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคม ประจำปี 2561

 

 กรมที่ดิน
 กรมวิชาการเกษตร
 กระทรวง พม.
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี
 ชลประทานแม่กลอง
 พลังงานส่วนตำบลลำปาง
 สภาวิจัยแห่งชาติ
 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 อปท.ลำพูน
 กทม.
 กรมการค้าภายใน
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 กระทรวงคมนาคม
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นยโสธร
 กรมประมง   
 กรมชลประทาน  
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 อปท.กาฬสินธุ์
   นายกฯสมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รรท.

 
 
Online:  1
Visits:  144,463
Today:  15
PageView/Month:  667