สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
 กฎหมายข้อบังคับ
 ระเบียบต่างๆ
 ประกาศประจำเดือน
 ศูนย์ประสานงาน
 การพ้นจากการเป็นสมาชิก
 
Online:  3
Visits:  165,222
Today:  138
PageView/Month:  4,799
Last Update:  21/9/2563

 
 
 
    ระเบียบต่าง ๆ
  - ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน หรือประโยชน์อื่นทำนองเดียวกันให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าหรือบุคคลอื่นใดที่ทำประโยชน์ให้สมาคม พ.ศ. 2560
  - ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน หรือประโยชน์อื่นทำนองเดียวกันให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าหรือบุคคลอื่นใดที่ทำประโยชน์ให้สมาคม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2563
  - ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2560
  - ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  - ระเบียบว่าด้วยเงินมทบกองทุนประกันสังคม และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2560
  - ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคม พ.ศ.2560
  - ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บจากสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560
  - ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
  - ระเบียบว่าด้วยวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ายและเก็บรักษาเงินของสมาคม พ.ศ. 2560
  - ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2560
  - ระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ.2560
  - ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคม พ.ศ.2560
  - ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  - ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2560
   นายกฯสมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

 
 
Online:  3
Visits:  165,222
Today:  138
PageView/Month:  4,799