สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
   กฎหมายข้อบังคับ
   ระเบียบต่างๆ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก

 

 
Online:  1
Visits:  144,472
Today:  24
PageView/Month:  676
Last Update:  1/4/2563

 
 
 
    กฎหมายข้อบังคับ
  - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
  - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รท.

- ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ.2560
  - ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ราชกิจจานุเบกษา(ราชการ)
  - แต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ
 
 
 
   นายกฯสมาคม

นางสุมาลี  ยุกตานนท์

นายกสมาคมฯ สสอ.รท.

 
 
Online:  1
Visits:  144,472
Today:  24
PageView/Month:  676