สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

ตารางแสดงการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอายุ

23 มิถุนายน 2563

อัตราเงินสงเคราะห์

 - โดยที่ในปี 2563 สมาคมกำหนดอายุผู้สมัครไว้ที่บรรลุนิติภาวะถึงสูงสุดไม่เกิน 55 ปี
(เกิดในปี 2508) ซึ่งผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
รวม 4,880.00 บาท แล้ว ดังนั้นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 56-60 ปี
จะต้องชำระเงินสงเคราะห์เท่ากับสมาชิกที่สมัครตามรอบที่ได้ชำระแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนี้

การสมัคร
   การตรวจคุณสมบัติ และการนำส่งเงินให้สมาคม ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ

    เอกสารการสมัคร  :    สมาชิกอายุ 56 – 60 ปี ส่งเอกสารตามที่กำหนด
และต้องส่งผลตรวจสุขภาพประจำปี (ปีปัจจุบัน) เพิ่มด้วย 

การสมัคร การตรวจคุณสมบัติ และการนำส่งเงินให้สมาคม ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ

 

เอกสารการสมัคร  :       สมาชิกอายุ 56 – 60 ปี ส่งเอกสารตามที่กำหนด

และต้องส่งผลตรวจสุขภาพประจำปี (ปีปัจจุบัน) เพิ่มด้วย

Bookmark and Share
 
Online:  5
Visits:  192,850
Today:  78
PageView/Month:  2,019