สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

กำหนดการรับสมัครและอายุผู้สมัครสมาชิก

23 มิถุนายน 2563

เริ่มโดย Sumalee Yuktanonda ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ แก้ไขล่าสุด 23 มิถุนายน 2563

เข้าชม 149


กำหนดการรับสมัครและอายุผู้สมัครสมาชิก
สสอ.รท. ประจำปี 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย
(สสอ.รท.) ได้กำหนดการรับสมัครสมาชิกประจำปี 2563 ดังนี้

(1)    เงินค่าบำรุงรายปีๆ ละ 40 บาท (สี่สิบบาทถ้วน)

(2)    เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
เพื่อสำรองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

ประเภทและคุณสมบัติของผู้สมัคร

สมาชิกสามัญ

    เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยราชการไทย

สมาชิกสมทบ

-   เป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตร และบุตรบุญธรรม
ของสมาชิกสามัญ

-  เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการไทย

-  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วิชาชีพอื่น

-  เป็นทายาทของสมาชิก สสอ.รท. ที่เสียชีวิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      ต้องมีอายุตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนถึงอายุ 55 ปี (เกิดไม่ก่อนปี 2508)      
      ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ     
      มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันสมัคร

ใบสมัคร

 -           ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบที่
www.cgse.or.th

สถานที่รับสมัคร   

-         กรณีสมัครตรง  : ผู้สมัครต้องสมัครที่สมาคมฯ
ภายในวันเวลาทำการของสมาคมหรือสถานที่ที่สมาคมกำหนด

-        กรณีสหกรณ์รับเป็นศูนย์ประสานงาน  : ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ที่สมาชิกสังกัด

Bookmark and Share
 
Online:  3
Visits:  192,855
Today:  83
PageView/Month:  2,028