สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) www.cgse.or.th

   คณะกรรมการสมาคม

 

นางสุมาลี ยุกตานนท์
นายกสมาคม

 

 

น.ส.นิตยา ผิวเหลือง
อุปนายก คนที่ 1

 

น.ส.ฉวีวรรณ วิริยะภาค
อุปนายก คนที่ 2

 

นายสมนึก มั่นในบุญธรรม
อุปนายก คนที่ 3

 

 

 

  

นางเครือมาศ บุนนาค
เหรัญญิก

นางวัลภา รุจิชัย
เลขานุการ

นางอรทัย ชังชู
กรรมการ

น.ส.อาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์
กรรมการ

ชวลี  สวัสดิบุตร
กรรมการ

นายเดชา จิตรเลขา
กรรมการ

นางกัญจนพร วงษ์ประดิษฐ์
กรรมการ 

นายประสงค์ กระแสร์พันธุ์
กรรมการ

 

น.ส.ฉวีวรรณ พ่วงทิพากร
กรรมการ

 

 

นายสมชาย อุดมพิทักษ์
กรรมการ

น.ส.อุบลรัตน์ สุขประเสริฐ
กรรมการ

   เจ้าหน้าที่สมาคม

      นางสาวภาวดี จิตสถิน
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     นายดนุพล เรือนทิพย์
          เจ้าหน้าที่บัญชี

  นางสาวแก้วใจ  สุขประเสริฐ  
        เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 
Online:  1
Visits:  91,146
Today:  55
PageView/Month:  1,765